Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid:

“Wat koken we vandaag” heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. “Wat koken we vandaag” is, behoudens opzet of grove schuld van “Wat koken we vandaag”, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. “Wat koken we vandaag” is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

Geldigheid van de informatie:

Aan informatie welke in enige vorm op http://www.watkokenwevandaag.wordpress.com wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.

Advertenties